นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชั่นส่งเสริมการท่องเที่ยวซากะ “DOGANSHI・TA・TO?” ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “แอปพลิเคชั่นนี้” และ Call Center ภาษานานาชาติ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “Call Center” อาจจะมีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ซึ่งทาง Saga Prefectural Tourism Federation จะทำการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานที่ได้จาก Call Center หรือแอปพลิเคชั่นนี้อย่างเข้มงวด โดยได้จัดการข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานตามนโยบายดังต่อไปนี้

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล
■ ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลต่างๆ ที่สามารถเจาะจงผู้ใช้งานได้ อาทิเช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ รูปภาพ อีเมลล์ เบอร์โทรศัพท์ เพศ วันเดือนปีเกิด อาชีพ และความคิดเห็นต่างๆ เป็นต้น

■ วัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคล (รวมทั้งประวัติการใช้งาน) ที่ได้มาจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. ใช้ในการคัดเลือกและส่งรางวัลสำหรับการสะสมตราประทับในแอปพลิเคชันนี้
2. ใช้สำหรับบริการ Call Center เมื่อมีความจำเป็น
นำข้อมูลที่ได้มาประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อใช้ในการพัฒนาบริการ Call Center, ปรับปรุงการใช้งานของแอปพลิเคชัน และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

■ เราไม่มีนโยบายใช้ข้อมูลนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์
การรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลภายใน Call Center และแอปพลิเคชั่นนี้จะทำภายในขอบข่ายเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น และข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากผู้ใช้งานจะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น จะไม่นำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังที่กล่าวมาแล้ว

■ เราไม่มีนโยบายส่งข้อมูลของผู้ใช้งานต่อไปยังบุคคลที่สามนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ของแอปพลิเคชั่นนี้
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากการใช้บริการผ่าน Call Center และแอปพลิเคชั่นนี้จะไม่มีการส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้งานหรือมีหน้าที่ที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย

■ ประวัติการเข้าชม
ภายในแอปพลิเคชั่นนี้มีการบันทึกข้อมูลการเข้าชมในรูปแบบของประวัติการเข้าชมหรือที่เรียกว่า “Access Log” ประวัติการเข้าชมดังกล่าวจะรวมไปถึง ชื่อโดเมน ไอพีแอดเดรส (IP Address) ของผู้เข้าชม เบราว์เซอร์ที่ใช้งาน วันและเวลาที่เข้าชม แต่จะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเจาะจงถึงบุคคลนั้นๆ ได้ ประวัติการเข้าชมจะถูกนำไปใช้ในการวิเคราะห์สภาพการใช้งานและการจัดการแอปพลิเคชั่น และจะไม่มีการนำไปใช้นอกเหนือจากวัตถุประสงค์นี้

■ ข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้งาน
แอปพลิเคชันนี้จะรับข้อมูลตำแหน่งของผู้ใช้งานจากอุปกรณ์ที่ใช้ เมื่ออุปกรณ์ของผู้ใช้งานมีฟังก์ชัน GPS ที่สามารถใช้งานได้ การรับข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่เป็นการบังคับ ข้อมูลที่ได้มาจะถูกนำไปประมวลผลและวิเคราะห์เพื่อใช้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงใช้เพื่อพิจารณาและพัฒนาการให้บริการ จะไม่มีการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ฟังก์ชัน GPS จะเริ่มรับตำแหน่งที่อยู่จากการตั้งค่าการใช้งานโดยผู้ใช้ ข้อมูลที่ได้รับมาจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์ของบริการนี้ และจะสามารถแสดงตำแหน่งที่อยู่ปัจจุบัน รวมถึงค้นหาเส้นทางได้ นอกจากนี้การส่งข้อมูลตำแหน่งที่อยู่เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการจะถูกส่งไปยังเซิร์ฟเวอร์โดยไม่ระบุข้อมูลส่วนบุคคล เนื่องจากความแม่นยำในการตรวจสอบตำแหน่งจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน ดังนั้นหากมีการคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง หรือไม่สามารถรับข้อมูลโดยการใช้งานได้ ทางผู้ให้บริการไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบแต่อย่างใด