SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Wani Shrine

Wani Shrine
Wani Shrine
Wani Shrine

“ศาลเจ้าวานิ (Wani Shrine)” เป็นศาลเจ้าที่อยู่ห่างจากทางด้านเหนือของสวนประวัติศาสตร์โยชิโนะการิไปประมาณ 1 กิโลเมตร ที่นี่เป็นศาลเจ้าที่สักการะบูชาหินที่เรียกว่า “วานิเท็นมังกู (Wani Tenmangu)” ซึ่งได้มีการสักการะบูชามากว่า 1,100 ปีแล้ว เชื่อกันว่าเป็นการสักการะบูชาศาสตราจารย์วานิ ซึ่งมาจากคุดะระ (เขตปกครองหนึ่งที่อยู่บนคาบสมุทรเกาหลีด้านตะวันตกเฉียงใต้ในสมัยนั้น) เมื่อครั้งที่จักรพรรดิโอจินได้ทำการเชื้อเชิญนักวิชาการต่างๆ เข้ามา ศาสตราจารย์วานิเป็นผู้ที่เผยแพร่ “เซ็นจิมง” ซึ่งถือเป็นแบบอย่างตัวคันจิแรกของญี่ปุ่น และ “หลุน-อวี่” ที่เป็นจุดเริ่มต้นของลัทธิขงจื๊อ ว่ากันว่าคณะของศาสตราจารย์วานิได้นั่งเรือข้ามมาจากท่าเรือทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี จากการที่มีศาลเจ้า (Hokora) ตั้งอยู่จึงคาดว่าศาสตราจารย์วานิน่าจะขึ้นฝั่งมาทางทะเลอะริอะเกเช่นเดียวกับคณะที่มาที่โยชิโนะการิ

ที่ศาลเจ้าแห่งนี้ยังมีการสักการะบูชา “วานิไดเมียวจิน (จระเข้)” และ “คุมะโนะซันชา (หมี)” ซึ่งว่ากันว่า เป็นการขอให้คุ้มครองภัยตอนที่ข้ามทะเลมาจากทางคิวชูเพื่อไปสักการะที่ “คุมะโนะไทชา (ศาลเจ้าคุมะโนะ)” ในสมัยเอโดะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 823, Shiwaya, Kanzaki-machi, Kanzaki City, Saga (佐賀県神埼市神埼町志波屋823)
ชื่อทางการ 王仁(わに)神社

コールセンター24時間365日

Page top